Vertrouwenspersoon voor Zeekadetkorps Lelystad

Cees van Delft bereid is gevonden te functioneren als Vertrouwenspersoon van Zeekadetkorps Lelystad. Cees heeft zijn achtergrond in de Koninklijke Marine en is bekend met het fenomeen Zeekadetkorps. Hij heeft in zijn tijd bij de Kon. Marine diverse opleidingen voor Vertrouwenspersonen gevolgd en is niet alleen deskundig maar ook ervaren op dit gebied. Zijn gegevens zijn: 

Cees van Delft, Telefoon: 06-42169689 Email: ceesvandelft@gmail.com 

De taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon staan vermeld in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Zeekadetkorps Nederland, artikel 2.8:
https://zeekadetkorps-nederland.nl/project/huishoudelijk-reglement/

2.8. Vertrouwenspersoon.
2.8.1. Algemeen.
a. De vertrouwenspersoon wordt door het bestuur aangesteld voor een periode van drie jaar. Deze aanstelling kan stilzwijgend verlengd worden, telkens met een periode van drie jaar.
b. Teneinde de onafhankelijkheid van de vertrouwenspersoon zeker te stellen, kan het bestuur deze aanstelling slechts beëindigen op verzoek van de vertrouwenspersoon of na afloop van de aanstellingsperiode.
c. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van het bestuur of een plaatselijke organisatie.

2.8.2. Taken en bevoegdheden.
a. De vertrouwenspersoon is aangewezen teneinde te voorzien in de behoefte om, onafhankelijk van enig bestuur of
gezagdrager binnen het Zeekadetkorps Nederland, een functionaris te hebben die voor ieder lid, ongeacht stand, rang of (bestuurs-)functie
toegankelijk is als vertrouwenspersoon.
b. De vertrouwenspersoon vervult zijn of haar taak in de meest brede zin van het woord, enerzijds treedt hij op als vertrouwenspersoonvan de leden, anderzijds adviseert en informeert hij – naar eigen inzicht – besturen en kader van plaatselijke korpsen en/of het bestuur over zaken die hij noodzakelijk acht.
c. De vertrouwenspersoon kan zich onvoorwaardelijk beroepen op “ambtsgeheim” daar de informatie die hem/haar wordt toevertrouwd een – zeer – vertrouwelijk karakter kan hebben en/of van – strikt – persoonlijke aard kan zijn.
d. De vertrouwenspersoon is bevoegd tot het bijwonen van alle vergaderingen en activiteiten van het Zeekadetkorps Lelystad.

Cees van Delft is er (dus) voor alle leden, kaderleden, vrijwilligers, bestuur en ouders van het Zeekadetkorps Lelystad. Hij doet zijn werk onafhankelijk van ons bestuur. Dat betekent dat in voorkomende gevallen informatie ook niet met het bestuur wordt gedeeld. Wel zal hij gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur. Daarin gaat hij ondersteund worden door de Vertrouwenspersoon van de Koninklijke Marine. 

Als bestuur zijn wij zeer verheugd dat deze vacature met Cees een goede invulling krijgt. Deze brief wordt verzonden aan alle ouders, kaderleden en vrijwilligers van het Korps. In overleg met de Commandant organiseert Cees op een nader moment een bijeenkomst met een voorlichtend karakter met onze zeekadetten. Afgesproken is dat deze bijeenkomst jaarlijks in het korpsprogramma wordt opgenomen. 

Share This